Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

anuszka
14:19
anuszka
14:11
6025 c7a8
Reposted fromtichga tichga viareloveution reloveution
anuszka
09:30
7476 33e2 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaSenyia Senyia
anuszka
09:27
3694 3df1
anuszka
09:05
9388 5918
Reposted frombzium bzium viaKore Kore
anuszka
08:53
1462 5846 500
Reposted fromTARDIS TARDIS viatoskalatte toskalatte

July 14 2017

13:44
9054 0518
Reposted frominkorstardust inkorstardust viabesen besen
anuszka
12:23
12:09
8190 dc7b 500
Reposted frommimikyu mimikyu vianoxeo noxeo
12:08
8381 e2e8 500

theocseason4:

i’m keanu reeves running off with this camera he stole from a paparazzi

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viabanshe banshe
anuszka
12:07
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vianezavisan nezavisan
12:06

July 12 2017

anuszka
22:24
6227 52c1 500
Reposted fromwerczi werczi viaarwenan1 arwenan1
anuszka
22:24
7783 f7a9 500
Reposted fromgreensky greensky viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
anuszka
22:22
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamidaj midaj

July 11 2017

anuszka
13:00
2050 f6a9 500
anuszka
12:59
Reposted fromgruetze gruetze viaraZe raZe
anuszka
08:30
7012 ca6b 500
Reposted fromsosna sosna viarunkenstein runkenstein
anuszka
07:14
2942 037f
Reposted fromtfu tfu viaechoes echoes

July 10 2017

anuszka
06:03
6593 be58
Reposted fromteijakool teijakool viarani rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl