Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2017

anuszka
15:48
1405 2214
Reposted frompowderednose powderednose viakotfica kotfica

January 17 2017

anuszka
15:08
9063 6fdc 500
14:54
anuszka
09:22
Reposted fromunkraut unkraut viaslova slova
anuszka
09:19
Reposted fromlubiesezamki lubiesezamki viaaniuszka aniuszka

January 16 2017

anuszka
09:43
Reposted fromFlau Flau viaxvou xvou
anuszka
09:42
5918 9951
Reposted fromsiegmunda siegmunda
anuszka
09:40
2559 fa13 500
"My address is somewhere else”
Reposted fromsiegmunda siegmunda
anuszka
09:36
Reposted fromunkraut unkraut viaLaColie LaColie
anuszka
09:30

January 15 2017

anuszka
21:45
Reposted frombluuu bluuu viacannellle cannellle
anuszka
17:12
1721 263a
Reposted fromczleksobotni czleksobotni viaidjet idjet
anuszka
10:08
0399 656b
[i only know bears ... big, hungry bears]
Reposted fromsiegmunda siegmunda
anuszka
10:08
0446 bd10 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda
anuszka
10:05
5004 0642 500
Reposted fromtichga tichga viaEdgi Edgi
anuszka
10:02
Reposted fromonlyman onlyman viamagdak magdak
00:56
3300 cc56 500
Reposted fromSaturnine Saturnine via1911 1911
anuszka
00:55
8459 60c2
Reposted fromCutegoblin Cutegoblin viairmelin irmelin

January 14 2017

anuszka
20:42
anuszka
20:41
- Co twoim zdaniem buduje związek?
- Ciągłe interesowanie się sobą nawzajem. Uważam, że to naprawdę dużo załatwia, kiedy ta druga osoba cię nie nudzi, chcesz właśnie z nią omówić pewne rzeczy, a nie na przykład z kolegą z pracy czy przyjaciółką. Bo to on właśnie wydaje ci się atrakcyjny, to z nim rozmowa cię ekscytuje. Wspólne przeżywanie różnych spraw, wspólne oglądanie filmów, obgadywanie znajomych, poranne wspólne narzekanie na kiepską pogodę i cieszenie się z tego, że mamy wielki zapas mleka w lodówce. Byle co, byle razem. Przyjaźń też jest ważna, ale nie możesz, mając 40 lat, kulturalnie przyjaźnić się w związku i tylko tyle. Potrzebne są adrenalina, chemia, przyciąganie.
— A. Dygant
Reposted fromwynne wynne vianiemaproblemu niemaproblemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl